نسخه آزمایشی
Menuروز ملی ایمنی و آتش نشانی. مانور راپل

روز پنجشنبه ششم مهرماه مانور راپل و انتقال مصدوم در ساختمان های بلند بر فراز برج ارگ کرمانشاه برگزار شد. در این مانور که برای اولین بار در کشور در این ارتفاع انجام گردید سرکار خانم مهندس هاشمی مدیر کل دفتر امور شهری، جناب آقای محمودیان مدیر کل محترم بحران، جناب مهندس رضایی شهردار محترم کرمانشاه و جمعی از مدیران شهرداری حضور داشته و از نزدیک شاهد نحوه نجات و انتقال مصدوم در ارتفاع بودند.