نسخه آزمایشی
Menu
دوره آموزشي نظارت مالي

براساس تقویم آموزشی دوره هاي آموزشي سال 1397دفتر امور شهری و شوراها به منظور ارتقاء دانش تخصصی کارشناسان و مسئولین مالی شهرداریها دوره آموزشی " نظارت مالی" تاریخ 97/6/7 و97/6/14 در محل مركز علمي كاربردي شهرداري هاي استان  برگزار می شود.

واحد آموزش

دوره آموزشي نظارت مالي