نسخه آزمایشی
Menuدوره آموزشي نظارت مالي

 

براساس تقویم آموزشی دوره هاي آموزشي سال 1397 دفتر امور شهری و شوراها به منظور ارتقاء دانش تخصصی کارشناسان و مسئولین مالی شهرداریها دوره آموزشی " نظارت مالی"در تاریخ 97/6/7 و97/6/14 در محل مركز علمي كاربردي شهرداري هاي استان برگزار می شود.

واحد آموزش