نسخه آزمایشی
Menuدوره آموزشي اصول و فنون مديريت و سرپرستي

 

براساس تقویم آموزشی دوره هاي آموزشي سال 1397 دفتر امور شهری و شوراها دوره آموزشی یک روزه " اصول وفنون مديريت وسرپرستي" برای شهرداران و مدیران شهرداریهای تابعه استان تاریخ 97/6/7 در محل مركز علمي كاربردي شهرداري هاي استان برگزار می شود.

واحد آموزش