نسخه آزمایشی
Menuارزيابي فعاليت هاي آموزشي سال 1396 دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشور

 

با عنايت به نامه شماره 17486 مورخ 1397/4/17 جناب آقاي دكتر شيرآوند رئيس محترم مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداريهاي كشور به اطلاع مي رساند:

 

بر اساس ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشورتوسط  مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري كرمانشاه در سال 1396  جزء استان هاي برتر قرار گرفت.