نسخه آزمایشی
Menuنشست (1)


برگزاري جلسه پيرامون پيشرفت طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در سكونتگاه هاي غيررسمي

در تاريخ 1398/1/18 جلسه اي با حضور مدير كل دفتر امور زنان و خانواده و مدير كل فني و حرفه اي به منظور بررسي روند اجراي تفاهم نامه في مابين برگزار و بر لزوم بازديدهاي ميداني از دوره هاي آموزشي تأكيد شد. در اين ديدار روند پيشرفت تفاهم نامه‘ مطلوب ارزيابي شد .