نسخه آزمایشی
Menuدوره آموزشي موادمخدروپيامدهاي سوء آن


برگزاری دوره آموزشی باعنوان " موادمخدر وپيامدهاي سوء آن " برای کارکنان استانداری و فرمانداری هاي تابعه

برگزاري دوره آموزشی با عنوان " موادمخدر وپيامدهاي سوء آن " برای کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان درتاريخ 97/8/6 توسط دفتر امور زنان  و خانواده استانداری و با همکاری معاونت اجتماعی انتظامی استان برگزار شد.

 

در این دوره آموزشی سرهنگ محمدرضا آمویی معاونت اجتماعی انتظامی استان به ارائه مطالب و رئوس برنامه های خود پرداخت. وي درپايان برنامه   به سئوالات مطرح شده ازسوي شركت كنندگان كه پيرامون  مسائل و مشكلات موادمخدر وپيامدهاي آن درخانواده وخصوصا" نوجوانان وجوانان بود پاسخ دادند. 

قابل توجه است كه در هفته هاي آتي نيز دوره هاي آموزشي ديگري درهمين راستا نوسط دفتر امور زنان وخانواده براي كاركنان استانداري وفرمانداريهاي تابعه استان برگزارخواهدشدكه  زمان برگزاري آن متعاقبا اعلام مي گردد.