نسخه آزمایشی
Menu

برگزاري جلسه تخصصي كارگروه زنان وخانواده

جلسه (9)

جلسه كارگروه تخصصي زنان وخانواده درتاريخ 97/3/23 برگزارگرديد.

دراين جلسه خسروي مديركل امورزنان وخانواده گفت : سندارتقاء وضعيت زنان توسط دانشگاه رازي دردست تدوين است . دراين سند كليات موضوع در حوزه زنان با اولويت بندي دردستوركارقرارگرفته كه انشااله وضعيت موجود را به وضعيت مطلوب برسانيم. ايشان افزود: دفترامورزنان وخانواده باتوجه به كاهش نشاط وشادابي وافزايش ميزان افسردگي  به ويژه دربين زنان دركل كشور و ضرورت پرداختن به موضوع لازم شد تا اولين دستوركارجلسه كارگروه زنان وخانواده حول محور برنامه هاي اداره كل ورزش وجوانان درحوزه زنان وخانواده قراربگيرد.

حسيني مديركل امور ورزش وجوانان در رابطه با دستوركار جلسه گفت : كليات برنامه هاي اداره كل ورزش وجوانان براساس سند توسعه ششم و براساس برش استاني درتمام بخش ها آماده و برنامه هاي عملكردي وعملياتي آن براي سالهاي  97 تا99 نيز قابل اجراء مي باشد و اظهارداشت : دربرش استاني غالب برنامه ها در بخش ورزش همگاني است . لذا سياست هاي كشور و ورزات ورزش وجوانان دربخش كاهش آسيب هاي اجتماعي درهمين فضا محاسبه شده است كه اميدواريم درمطالبه امكانات تعريف شده ومنابع ملي مانعي ايجاد نشود تاما بتوانيم تاپايان سال 99 به اهداف عالي دربخش هاي مختلف (توسعه ورزش همگاني ـ بانوان روستايي وعشايري، قهرماني ومسابقات، همايش ونمايشگاه و برنامه هاي فرهنگي ،تلفيقي ازحوزه جوانان وورزش بانوان) دست يابيم .

 

حسيني گفت سرانه فضاي ورزشي بانوان استان درحال حاضر  3/08 مترمربع است كه اميدواريم با همكاري دستگاههاي اجرايي اين سرانه افزايش يابد.