نسخه آزمایشی
Menuجلسه (25)


بررسي روند اجراي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در سكونتگاه هاي غير رسمي

درتاريخ 98/1/18 جلسه اي با حضور دكتر فهيم مدير كل امور زنان و خانواده استانداري و رابط استاني شركت كاردوك به منظور ارائه گزارش عملكرد و هماهنگي هاي بيشتر براي پيشبرد هرچه بهتر تفاهم نامه اجراي اشتغال پايدار زنان سرپرست خانوار درسكونتگاههاي غير رسمي شهر كرمانشاه برگزارگرديد.