نسخه آزمایشی
Menu

برگزاري جلسه در راستاي جذب 0/05 درصد اعتبارات هزينه اي استان

جلسه (24)

جلسه اي با حضور مديركل امور زنان و خانواده ، ذيحساب و رئيس امور مالي استانداري به منظور نحوه هزينه كرد 0/05 % اعتبارات هزينه اي استان در راستاي تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در آن برگزار گرديد .