نسخه آزمایشی
Menuجلسه (13)


همكاري وهماهنگي جهت برگزارنمودن آئين تجليل ازمادران نمونه استان ( همايش استاني )

دراين جلسه فهيم مديركل امور زنان وخانواده گفت : با توجه به تفاهم نامه في مابين  امور زنان وخانواده وزارت كشور و بنياد غير دولتي  فرهنگي بين المللي مادر ، دفاترامور زنان وخانواده استانداريهاي سراسركشور مكلف شدند تا با هماهنگي وهمكاري با ادارات وسازمانها نسبت به شناسايي و معرفي مادران نمونه  با شاخص هاي ازقبل تعيين شده  اقدام نمايند وپس از انتخاب برگزيده ترين ؛ افراد منتخب درهمايش استاني كه در اواخر آبان ماه برگزار خواهد شد ازآنان تجليل وتقديربعمل آيد .