نسخه آزمایشی
Menuجلسه (12)


تشكيل جلسه كارشناسي هفته سلامت بانوان ايراني

در راستاي تعامل سازنده وكاربردي بادستگاه هاي اجرايي سطح استان وضرورت ايجاد وتوسعه نشاط وسلامت اجتماعي زنان وخانواده باتوجه به پيش رو بودن هفته تربيت بدني و هفته روستا وعشاير جلسه اي درتاريخ 97/7/14 با موضوع  سلامت بانوان ايراني با حضورمديركل امور زنان وخانواده ودستگاه هاي مرتبط  درمحل استانداري تشكيل گرديد.

 

دراين جلسه  فهيم مديركل امور زنان وخانواده گقت : اين هفته فرصت خوبي براي بهره برداري در زمينه سلامت زنان استان مي باشد كه يك روز آن باعنوان : روز زنان روستا وعشاير نام گذاري شده است .وي اظهاراميدواري كرد  باتوجه به نيازهاي حوزه سلامت وتندرستي زنان و خانواده ها  برنامه هايي مشترك وهم افزا درجهت توسعه نشاط اجتماعي صورت پذيرد.

درادامه اعضاء جلسه پيشنهاداتي دراين خصوص ارائه نمودند. برگزاري كارگاه هاي آموزشي بهداشت وروان تغذيه سالم بهداشت محيط بهداشت فردي وعمومي انجام حركات اصلاحي و برگزاري جشنواره هاي ورزشي بومي ومحلي درروستاها و نواحي عشايري  ازجمله موارد پيشنهادي مطرح شده درجلسه بود.