نسخه آزمایشی
Menuجلسه (11)


پيشرفت 60% طرح ملي سند تدوين ارتقاء وضعيت زنان وخانواده استان كرمانشاه

در راستاي انعقاد تفاهم نامه في مابين امور زنان وخانواده استانداري و دانشگاه رازي درخصوص تدوين سند ارتقاء وضعيت زنان وخانواده جلسه اي باحضور مديركل امور زنان وخانواده استانداري و مجري طرح جناب آقاي دكتر قلي پور برگزارگرديد. فهيم مديركل امور زنان وخانواده ضمن قدرداني و تشكر از دكترقلي پور ودستگاههايي كه درتدوين اين سند همكاري داشتند گفت : اين سند دربخش هاي مختلف ازجمله وضعيت بهداشت ودرمان . آموزش .آسيب هاي اجتماعي . اشتغال . ميزان بيكاري و.... تهيه وگردآوري شده كه مي تواند چشم اندازنويني درارايه راهبردهايي جهت ارتقاء وضعيت زنان در زمينه هاي مختلف باشد. درادامه دكترقلي پور اظهارداشت : شناسايي وضع موجود زنان وخانواده دراستان برمبناي اطلاعات پايه مستند - ارزيابي وضع موجود براساس مقايسه داده ها باميانگين كشوري با لحاظ تفكيك جنسيتي تاحدممكن و فهرست بندي مشكلات و فرصت هاي مهم ازاهداف تدوين اين سنداست . درپايان دكترقلي پور ازپيشرفت 60% تدوين طرح مذكور خبرداد.