نسخه آزمایشی
Menu

جلسه آموزش تسهيلگران طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ساكن در سكونتگاه هاي غيررسمي برگزارگرديد.

جلسه آموزشي

اين جلسه روز يكشنبه مورخ 97/11/14 با حضور مديركل امور زنان و خانواده، نمايندگان موسسه كاردوك بعنوان مجري بخش فرهنگي، اجتماعي طرح و تسهيلگران جوامع محلي برگزار شد.

دكتر فهيم مديركل امور زنان و خانواده ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع تسهيلگران اظهار اميدواري نمود كه اجراي طرح در بهبود شرايط جامعه اثربخش و تاثيرگذار باشد.

مهندس كريمي مدرس كارگاه  از جمله اهداف طرح در ابعاد اجتماعي و اقتصادي را شامل: شناخت و استفاده از خرد جمعي و تصميم گروهي، افزايش توان حل مسئله، افزايش خلاقيت، آشنايي با كار و حرفه، سرمايه، سود و زيان و ... در جامعه مخاطب بيان كرد.