Menuبخشی از مقررات مربوط به مقررات ازدواج با اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران

بانوان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند می بایست قبل از ازدواج به کارشناسان حقوقی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه و درخصوص آثار حقوقی و اجتماعی اینگونه ازدواج ها مشاوره لازم را اخذ نمایند.

با توجه به اینکه ولایت قانونی و شرعی فرزندان به عهده پدر می باشد در صورتیکه مرد خارجی قصد بازگشت به کشور متبوع و یا خروج به مقصد کشور دیگری را داشته باشد ، به عنوان ولی قهری می تواند فرزندان زیر 18 سال را با خود از کشور خارجی نماید.

 

درصورت تشخیص دولت و عدم پروانه اقامت و یا تمدید آن مرد خارجی موظف به خروج از کشور بوده و در صورت عدم خروج ، اخراج و اجازه ورود مجدد به وی داده نخواهد شد.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد. 

 

ماده 1060 قانون مدنی:

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. 

 

 

 

ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی امتیازی برای اقامت و اشتغال مرد خارجی در ایران محسوب نمی شود.

 

به موجب قوانین تابعیت جمهوری اسلامی ایران در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی تابعیت زوج ( کشورهای افغانستان ، اسپانیا ، ایتالیا ، بلژیک ، فرانسه ، قطر ، بحرین ، سنگال ، عربستان صعودی، ویتنام ، سوئیس و یونان ) به زوجه ( زن ایرانی ) تحمیل می گردد.

 

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا سن 18 سالگی بر اساس تابعیت پدر می باشد.

 

وضعیت حضانت و قیومت فرزندان در صورت فوت پدر و یا مادر در مواردی که ازدواج ثبت نشده است ، مشخص نمی باشد.