نسخه آزمایشی
Menuدومين جلسه نقد و نظر طرح پژوهش در سند توسعه تجارت خارجي كرمانشاه

دومين جلسه نقد و نظر طرح پژوهش در سند توسعه تجارت خارجي كرمانشاه در سالن معاونت هماهنگي اقتصادي و منابع استانداري در روز دوشنبه برگزار گرديد.

اساتيد جهاد دانشگاهي كه مجري طرح پژوهش نذكور هستند ضمن ارائه كار پژوهشي خويش مطالب مبسوطي ايراد نمودند. معارف مديركل دفتر برنامه ريزي در اين خصوص ضمن اهميت تجارت خارجي كرمانشاه و شناسايي گره هاي موجود در امر تجارت خارجي نقطه نظرات كه در طرح مغفول مانده بود بيان نمودند در پايان استاد شكيبا مهمان اين جلسه در خصوص نقش اقتصاد رفتاري در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي مطالبي را بيان نمودند.