نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري كلاس توجيهي بدوخدمت ويژه كاركنان استانداري كرمانشاه

شهسوار بسطامي معاون آموزش وپژوهش دفتر برنامه ريزي در خصوص برگزاري كلاس توجيهي بدو خدمت گفت :امسال كلاس توجيهي بدو خدمت را براي كاركنان استانداري وفرمانداري كرمانشاه بصورت حضوري و در دانشگاه علمي -كاربردي همياريها برگزار كرديم و دوره توجيهي بدو خدمت براي كاركنان فرمانداري شهرستانها تا پايان سال بصورت مجازي برگزار خواهيم نمود .
براساس نياز سنجي كه صورت پذيرفته ١٨٠ نفر دوره هاي توجيهي بدو خدمت را نگذرانده اند كه امسال اين دوره براي اين عزيزان برگزار خواهد شد