نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري امتحان بيمه اشخاص كاركنان استانداري در دانشگاه پيام نور

٢٥ مهرماه بالغ بر ١٢٠ نَفَر از كاركنان استانداري كه دردوره مجازي بيمه اشخاص ثبت نام نمودند درازمون اين دوره را در مركز دانشگاه پيام نور شركت نمودند استقبال بسيار چشمگير بود