نسخه آزمایشی
Menuبررسي پژوهش سندتوسعه تجارت خارجي كرمانشاه در محل دفتر معاونت اقتصادي برگزار گرديد

در اين جلسه كه باحضور مهندس رحيمي برگزارشدضمن بررسي استراتژي هاي تجارت خارجي استان كرمانشاه گزارشي از تدوين برنامه هاي عملياتي اين طرح توسط مجري طرح ارايه گرديد