نسخه آزمایشی
Menu

درسهای از پدافند غیر عامل

محیط زیست و امنیت ملی


ارائه ارتباط مؤثر و تنگاتنگ مسائل زیست محیطی با امنیت ملی کشور

مبحثی از سلسله درس های پدافند غیر عامل می باشد با عنوان معرفی ابتدا مسائل و چالش های زیست محیطی و سپس ارائه راهکارهای اصلی کاهش و حل آن که مجموعاً ارتباط مستقیمی با امر مهم امنیت ملی کشور با محوریت گفتمان پدافند غیر عامل و در راستای فرهنگ سازی، آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه ارائه میگردد.